ایا واقعا با کولپوسکوپی سرطان رحم تشخیص داده میشه؟

زایمان طبیعی یا سزارین؟
سرطان رحم در بارداری قابل درمانه؟
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
بیوپسی در کولپوسکوپی اولیه نیازه؟
خرداد ۲۵, ۱۳۹۹

ایا واقعا با کولپوسکوپی سرطان رحم تشخیص داده میشه؟

هیسترکتومی

هیسترکتومی

تشخیص سلول های پیش سرطانی

یک روش جایگزین برای تخمین صحت کولپوسکوپی در تشخیص سلول های پیش سرطانی

مقدمه :

از انجایی که کولپوسکوپی به تشخیص سلول های پیش سرطانی رحم کمک می کند، به عنوان استراتژی ها و تکنولوژی های جدید در نظر گرفته می شود که برای مدیریت بالینی نئوپلازی رحمی توسعه یافته .

به طور دقیقی صحت کولپوسکوپی را نشان می دهد که برای مشخص کردن نقش استمراریش مهم است.

هدف ما در نظر گرفتن یک متدولوژی دقیق تر برای تخمین زدن صحت کولپوسکوپی به جهت یک تمرین کلینیکی با بازتاب بهتر می باشد.

طرح مطالعاتی :

در هر بیماری، بدترین نتیجه هیستولوژی بین سایت های مثبت کولپوسکوپیکالی دیده می شود، تا بدترین هیستولوژی بین همه این سایت ها بیوپسی شود.

بنابراین به طور خیلی دقیقی تعداد بیمارانی که تحت تشخیص بودند تعیین می شوند.

این کار توسط کولپوسکوپی انجام می شود، نسبت به تخمین های قبلی.

جراحی های زیبایی زنان

مواد و متدها :

ما از داده های یک کارازمایی بالینی استفاده کردیم که در آن ۸۵۰ بمیار تشخیصی ثبت شدند.

۷۹۸ بیمار از ۸۵۰ تا توسط کولپوسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند، نمونه های بیوپسی در مکان های کولپوسکوپی طبیعی و غیر طبیعی گرفته می شود.

نقاط پایانی مورد نظر بیماران تحت تشخیص، تخمین زده می شوند، و حساسیت و ویژگی کولپوسکوپی مد نظر گرفته می شود.

نتایج ازمایشات به چه صورته؟

با آستانه ضایعات داخل جمجمه ای سنگ فرشی، که برای تشخیص توده ها با کولپوسکوپی می باشد.

همچنین در تشخیص های بافت شناسی، حساسیت کولپوسکوپی از ارزیابی قبلی از ۰.۸۷ به ۷۴.۰ کاهش یافته.

در حالی ویژگی هایش همان است.

افت حساسیت نتیجه جاهاییست که با بافت شناسی مثبت بوده، و توسط کولپوسکوپی منفی تشخیص داده شده بود.

در نتیجه ۴.۲۸% از ۷۹۸ بیمار در این گروه تشخیصی با کولپوسکوپی در کلینیک تشخیص داده شدند.

جمع بندی نهایی :

در استفاده از بیوپسی در چنیدن ناحیه از گردنه رحم، یک متدولوژی دقیق تر برای تعیین دقت کولپوسکوپی در نظر گرفته شده .

دقت واقعی کولپوسکوپی پایین تر از حد قبلی بوده.

با این وجود، نتایج مربوط به نتیجه گیری های قبلی تقویت می کند که کولپوسکوپی نقش مهمی در تشخیص سرطان دهانه رحم دارد.