کیفیت کولپوسکوپی برای سرطان رحم در چه سطحه؟

بیوپسی در کولپوسکوپی اولیه نیازه؟
خرداد ۲۵, ۱۳۹۹
علائم افسردگی در دوران یائسگی
آیا سرطان رحم ژنتیکیه؟
تیر ۸, ۱۳۹۹

کیفیت کولپوسکوپی برای سرطان رحم در چه سطحه؟

بررسی کیفیت کولپوسکوپی در کانادا :

توسعه شاخص های مبتنی بر جمعیت

کولپوسکوپی بخش مهمی از کنترل سرطان دهانه رحم به حساب می آید.

از انجایی که غربالگری سرطان رحم و استراتژی های پیشگیری شامل می شوند و در حال تحولند، نظارت بر عملکرد کولپوسکوپی حتی بسیار مهم تر هم می شود.

در مقاله ای که می بینید، شاخص های کیفیت کولپوسکوپی مبتنی بر جمعیت شرح داده می شوند که برای بررسی و اندازه گیری مداوم برنامه های سونوگرافی سرطان رحم در کانادا توصیه می شوند.

چه روش هایی برای بررسی کیفیت کولپوسکوپی در نظر گرفته شده؟

شبکه غربالگری سرطان رحم پان ـ کانادا یک کارگروه متخصص چند رشته ای برای شناسایی شاخص های کیفیت کولپوسکوپی مبتنی بر جمعیت اعمال کرده است.

یک بررسی متشکل از مقاله ای برای مشخص کردن شاخص های کیفیت کولپوسکوپی موجود در سطح جمعیت و برنامه اجرا شد.

یک مسیر غربالگری سطح سیستمی سرطان رحم در هر مرحله از یک آزمایش غیر عادی تست سونوگرافی، به کولپوسکوپی شرح داده است.

شاخص های مربوط به این مقاله برای یک مکانی در مسیربرای اطمینان از اندازه گیری کل مراحل اختصاص داده شده است.

برای امتیاز دهی هر شاخص، براساس معیارهای از پیش تعیین شده با سیستم امتیازدهی ماتریسی اولویت بندی شده است.

شاخص های کیفیت کولپوسکوپی پیشنهادی با برنامه های غربالگری استانی و منطقه ای به اشتراک گذاشته شده است و متعاقبا مورد بازنگری قرار گرفته است.

نتایج این بررسی چه چیزی را نشان می دهد؟

۱۰ شاخص کیفیت کولپوسکوپی مبتنی بر جمعیت مشخص شده، به عنوان اولویت ها، شامل جذب کولپوسکوپی، میزان بررسی بافت شناسی (بیوپسی)، میزان مراجعه برای کولپوسکوپی،عدم حضور در این ازمایش، فراوانی درمان در زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله، نسبت درمان مجدد، تست خروج کولپوسکوپی، فرکانس بررسی بافت شناسی یا بیوپسی پس از نتیاج آزمایش پاپ با درجه پایین، طول اپیزود مراقبتی کولپوسکوپی، و میزان درمان در اتاق عمل.

دوشاخص توصیفی نیز مشخص شده :

حجم کولپوسکوپ و تعداد کولپوسکوپیست ها.

جمع بندی نهایی در این رابطه چه بوده؟

خدامت با کیفیت بالای کولپوسکوپی یکی از مولفه های مهم در برنامه های غربالگری سرطان های دهانه رحم می باشد.

شاخص های توصیفی و کیفیتی توصیفی اجازه می دهد تا نتایج بین استان ها و سراسر کاناد مقایسه شوند.

همین باعث ایجاد فرصت هایی برای بهبود خدمات کولپوسکوپی برای شناسایی می شود.