بیوپسی در کولپوسکوپی اولیه نیازه؟

هیسترکتومی
ایا واقعا با کولپوسکوپی سرطان رحم تشخیص داده میشه؟
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹
کیفیت کولپوسکوپی برای سرطان رحم در چه سطحه؟
تیر ۱, ۱۳۹۹

بیوپسی در کولپوسکوپی اولیه نیازه؟

اهمیت نمونه گیری کولپوسکوپی در تشخیص اولیه سرطان واژینال Posthysterectomy

هدف از این مطالعه چیست؟

هدف از این مطالعه بررسی مقدار سیتولوژی، وضعیت های ریسک یا پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی می باشد.

و نیز کولپوسکوپی در مراحل تشخیص اولیه سرطان واژینال بعد از هیسترکتومی.

چه متدها و روش هایی برای بررسی تشخیص اولیه در سرطان واژینال در نظر گرفته شده؟

مطالعه ای در گذشته در بیمارستان زنان و زایمان دانشگاه فودان انجام شده.

بیماران پس از هیسترکتومی تشخیص ضایعه داخل رحمی با گرید یا درجه بالای واژینال از طریق بیوپسی کولپوسکوپی داده شده اند.

این کار با روش HSIL صورت گرفته که به صورت گسترده یا یا آن هایی که مشکوک به سرطان بوده اند، و تحت عمل واژینکتومی کامل یا بالایی بودند، از ژانویه ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۱۷ شامل می شدند.

نتایج این بررسی به چه صورت بوده؟

نتایج کسانی که تحت عمل واژینکتومی قرار گرفته بودند، چه بوده؟

هشتاد و شش بیمار HSIL که جراحی پوستیسترکتومی واژینال انجام داده بودند، شامل این تحقیق می شدند.

سیتولوژی غیرعادی و hrHPV مثبت در بیماران مشاهده شده با درصد ۹۰.۷ درصد و ۹۶.۲ درصد.

در کل ۱۸.۶ درصد از بیماران که تشخیص سرطان سلول های سنگفرشی داده شده بودند، و میانگین بین هیسترکتومی و واژینکتومی ۳.۵ سال بوده، دیده شده.

از بین آن ها، ۶۲.۵ درصد پس از هیسترکتومی برای سرطان رحم، ۳۱.۲ درصد بعد از هیسترکتومی پیش سرطان رحمی، و ۶.۳ درصد بعد از هیسترکتومی میوما بوده اند.

نشانه ای از هیسترکتومی و نمونه گیری کولپوسکوپی برای سرطان واژن، فاکتورهای پرخطر سرطان بودند که توسط واژینکتومی در بیوپسی مستقیم کولپوسکوپی به کار رفته در نئوپلازی داخل رحمی گزارش شدند.

طوری که ۲.۳ آن در پوستیستروکتومی در آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه تایید شدند.

جمع بندی نهایی به چه صورت بوده؟

کولپوسکوپی در نهایت، در ارزیابی تست های سیتولوژی غیر طبیعی / hrHPV در بیماران سرطان رحمی در نظر گرفته شد.

که بعد از هیسترکتومی بوده و تصمیم گیری آن در مورد واژینکتومی در تشخیص سرطان زودهنگام درست بوده.