آزمایش پاپ اسمیر

تیر ۱, ۱۳۹۹

کیفیت کولپوسکوپی برای سرطان رحم در چه سطحه؟

بررسی کیفیت کولپوسکوپی در کانادا : توسعه شاخص های مبتنی بر جمعیت کولپوسکوپی بخش مهمی از کنترل سرطان دهانه رحم به حساب می آید. از انجایی که غربالگری سرطان رحم […]
شهریور ۹, ۱۳۹۵
خارج کردن رحم

تست سرطان دهانه رحم یا پاپ اسمیر

تست سرطان دهانه رحم یا پاپ اسمیر