ورزش های بعد از جراحی هیسترکتومی

بهمن ۸, ۱۳۹۶
پرولاپس واژن چیست

پرولاپس واژن چیست؟

منظور از پرولاپس واژن شرایطیست که در آن اندام های لگن یعنیمثانه، رحم، و روده ها به سمت واژن افت پیدا می کنند.
فروردین ۱۱, ۱۳۹۶
ورزش های بعد از هیسترکتومی

ورزش های بعد از جراحی هیسترکتومی

جراحی هیسترکتومی و ورزش :